Znajdź nas

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Adres
ul. Szkolna 1
99-100 Łęczyca

 

MentorME: PROMOWANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI POPRZEZ ROZWÓJ PROGRAMU MENTORSKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

Projekt MENTORme został stworzony po to, aby uczelnie były nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również nabywania umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym absolwentów uczelni.

Istnieje wiele kompetencji kluczowych związanych z uczeniem się przez całe życie, których ludzie potrzebują, aby osiągnąć zatrudnienie, samorealizację, włączenie społeczne i aktywność obywatelską w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Nabycie takich umiejętności wykracza poza formalne warunki edukacji. Sposób, w jaki odbywa się nauczanie i uczenie się, ewoluował szybko w ciągu ostatnich dwóch dekad, skupiając uwagę na wykorzystaniu technologii lub pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się. Możliwości zdobywania kompetencji wzrosły, dlatego też, aby lepiej wykorzystać te nowe możliwości, konieczna jest współpraca między formalnymi i pozaformalnymi środowiskami uczenia się. Jednocześnie istotne jest zapewnienie zasięgu, atrakcyjnych i motywujących możliwości uczenia się dorosłych ukierunkowanych na potrzeby grup dorosłych o mniejszych szansach (np. brak dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie osób z mniejszymi szansami, osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, osób ze środowisk migracyjnych).

CELE

 • Udoskonalenie umiejętności i kompetencji przekrojowych;
 • Zaangażowanie obywatelskie studentów poprzez skuteczne poradnictwo i praktyki motywacyjne;
 • Opracowanie narzędzi do promowania polityki zaangażowania obywatelskiego w ekosystemie uczelni;
 • Podniesienie świadomości kulturowej i promowanie akceptacji różnorodności wśród studentów uczelni wyższych;
 • Podniesienie świadomości podstawowych pojęć dotyczących jednostek, określonych grup, nierówności, różnorodności kulturalnej i ekonomicznej, dyskryminacji, społeczeństwa i kultury.

REZULTATY

 • IO1- podręcznik MENTORme: mapowanie obecnej sytuacji na poziomie krajowym i unijnym oraz metodologia koncepcyjna programu
 • IO2- pakiet mentoringu edukacyjnego i akredytacyjnego: moduł zaangażowania obywatelskiego dla pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych
 • IO3- MENTORme  platforma internetowa i aplikacja mobilna
 • IO4- przewodnik społeczności lokalnej MENTORme: wprowadzenie programu mentorskiego do społeczności lokalnej

GRUPY DOCELOWE

 • Kadra akademicka uczelni wyższych
 • Studenci
 • Osoby o mniejszych szansach zawodowych

PATRTNERZY

 • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (Polska) – koordynator
 • UCLAN CYPRUS LIMITED (Cypr)
 • ACTIVE CITIZENS OF MEDITERRANEAN (Grecja)
 • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Hiszpania)
 • AKKREDITIERUNGS,CERTIFIZIERUNGS – UNDQUALITATS- SICHERUNGS- INSTITUT(AQUIN) EV (Niemcy)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
 • Strefa Inspiracji i Rozwoju (Polska)

CZAS TRWANIA

2020-12-01 – 2023-03-31

Źródło finansowania:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+