Find us

Fundacja Strefa Inspiracji i Rozwoju

Address
Szkolna Street 1
99-100 Łęczyca

 

Okres realizacji: 15-06-2022 / 30-09-2022

Partner:

Civic organization “Development and Initiative”

Cele:

Cel Główny:

Głównym celem projektu jest kultywowanie niematerialnych dóbr dziedzictwa narodowego w postaci legend i tradycji, oraz budowanie silnej przynależności do tradycji poprzez integrację wiedzy z różnych dziedzin.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości międzykulturowej
 • wzmocnienie więzi pokoleniowych poprzez utrwalanie przekazu ustnego o tradycjach i legendach PL i UKR
 • budowanie pozytywnego obrazu Polski i Ukrainy
 • budowanie przyszłości w oparciu o szacunek dla dziedzictwa narodowego
 • szerzenie zasad tolerancji wobec os. społecznie wykluczonych (mn. szanse)
 • wzrost świadomości społecznej dot. komponentów dziedzictwa narodowego
 • rozbudzenie zainteresowania wśród młodych ludzi ”skarbnica zbiorowej pamięci”
 • samorozwój, samorealizacja, rozwijanie pasji (w kontekście form sztuk teatralnych)

Grupa docelowa:

Młodzież z Polski (15 uczestników)  i Ukrainy (15 uczestników)  oraz po 2 opiekunów dla każdej z grup – łącznie 34 osoby.

Działania:

Wymiana młodzieży

1.Przygotowanie językowo-kulturowe

Przygotowanie prezentacji multimedialnych dot. tematyki projektowej; integracja; prowadzenie dyskusji, konwersacji, wymiana doświadczeń w języku angielskim; komunikacja i rozwój kompetencji uczestników; przedstawienie i omówienie odmienności kultur, historii i

legend ze swoich krajów; udział w wieczorze multikulturowym (prezentowanie potraw, tradycji narodowych, tańców itp.); przygotowanie i realizacja gry miejskiej;

2.Warsztaty teatralne

Udział w warsztatach teatralnych; stworzenie scenariusza spektaklu; działania w przestrzeniach otwartych, publicznych; zbudowanie scenografii z wykorzystaniem materiałów recyklingowych i upcyklingowych; stworzenie wizualnej multimedialnej części spektaklu, udział w finalnym przedstawieniu.

3. Zarządzanie, promocja i upowszechnianie

Rezultaty:

 • gra miejska
 • dokumentacja fotograficzna
 • materiały marketingowe: logo, plakat, broszura projektowa
 • przygotowany, zrealizowany i upowszechniony spektakl w ramach videoteatru ’Legendarnym szlakiem’
 • wzrost świadomości międzykulturowej,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych (inna kultura, język),
 • wzmocnienie postawy tolerancji i poszanowania godności człowieka;
 • poszerzenie wiedzy na temat historii i pisanej tradycji polskiej i ukraińskiej
 • wzrost aktywności społecznej uczestników
 • wzrost kompetencji społecznych uczestników
 • rozwój umiejętności artystycznych (ruch, słowo, forma)
 • zwiększenie integracji młodzieży w kontekście międzynarodowym

*Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.